Dataskydd

Dataskyddspolicy för Staafs Styr & Reglerteknik AB

Inledning

Denna dataskyddspolicy har som syfte att beskriva hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och kommunicera med dig. Den beskriver dessutom vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan nyttja dem.

Genom att använda Staafs Styr & Reglerteknik AB tjänster och produkter accepterar du vår behandling av dina personuppgifter och Dataskyddspolicy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationskanaler vid kommunikationen med dig.

Vilka personuppgifter som behandlas

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och produkter behöver vi samla in viss personlig information.

Exempel på vilken information du lämnar är:

 • företagsnamn
 • organisationsnummer
 • förnamn, efternamn
 • personnummer, i det fall ni kontaktar oss i egenskap av privatperson
 • fastighetsbeteckning, i det fall ni önskar nyttja ROT-bidrag
 • faktura- och leveransadress
 • eventuell e-post
 • telefon

Varför och hur personuppgifterna behandlas

De personuppgifter som behandlas i samband med kontakt med oss via telefon eller e-post handlar vanligtvis om kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Uppgifter i form av en ärendetext kan tillkomma. Syftet med behandlingen är att kunna svara på era frågor eller att ta emot en beställning. De kontaktuppgifter ni angivit kan komma att delas i samband med vidare kommunikation inom företaget eller med underleverantörer.

Motiveringen och den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen vid kontakt är att fullgöra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot er alternativt att göra en intresseavvägning.

När ni beställer en produkt eller en tjänst behandlar och sparar vi era kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna veta vem ni är som kund, kunna effektuera beställningen, fakturera er samt sköta ert kundkonto.

Motiveringen och den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen vid beställning är att fullgöra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot er.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

I vissa fall behöva anlita underleverantörer och i vissa fall kan vi behöva dela personuppgifter med denna underleverantör gällande en beställning. I vissa fall kanske vi inte personligen kan överlämna produkt och då kan vi behöva dela personuppgifter med logistik- och transportföretag. I de fall du som kund önskar ROT- bidrag behöver vi dela personuppgifter med Skatteverket

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning till en sådan utvald tredje part.

Hur information, inklusive personuppgifter, skyddas

Informationen, inklusive personuppgifterna, som hanteras av oss skyddas enligt dessa tre huvudprinciper:

 • Sekretess
  • förhindra eller försvåra för obehöriga att få tillgång till informationen.
 • Riktighet
  • säkerställa att den information som hanteras är korrekt och aktuell.
 • Tillgänglighet
  • planera för att informationen är åtkomlig vid behov.

Hur länge personuppgifterna sparas

Staafs sparar personuppgifter om dig som kund endast så länge kundrelationen fortfarande är aktiv, det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot er samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Uppgifter som samlas in när ni kontaktar oss (e-postmeddelanden) sparas tills en rimlig tid gått efter kontakt och/eller så länge de behövs för att fullgöra vårt åtagande.

Era rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din data och du har rätt att kostnadsfritt, högst en gång per år, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om er.

Du har rätt till rättelse, att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Radering av personuppgifter kan dock inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet alternativt om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat.

Skulle ni anse att det inte finns berättigade skäl har ni rätt att invända mot behandlingen. Ni har också rätt att dra in ert samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Kontakta oss

Staafs Styr & Reglerteknik AB, nedan kallat ”Staafs”, med organisationsnummer 556577-8296 och adress Svartviksvägen 20, 862 33 Kvissleby, är leverantör av produkter och tjänster.

Staafs är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss enligt ovan.

Har ni frågor om denna policy eller vår behandling av era personuppgifter eller vill rätta felaktiga uppgifter kan ni kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida: www.staafs.se

Avseende frågor gällande hantering av din data kontaktar du vårt dataskyddsombud, ombudet når du på e-postadressen info@staafs.se

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen och GDPR: Läs mer på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se